Visie Co-LIVING

tekst in pdf

Vzw Co-LIVING, een project in regie van ouders, wil vanuit een sterk samenwerkings-verband met andere partners een woonproject op maat realiseren waarin mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen samen te leven in een eigen woning en daarbij van een reguliere en gespecialiseerde zorgondersteuning op maat kunnen genieten. De levenskwaliteit van iedere bewoner wordt hierbij centraal gesteld.

Het project Co-LIVING staat voor Co-housing, een woonvorm met de nadruk op het samen-LEVEN van mensen met een beperking met zorgondersteuning op maat, in regie van ouders, waarbij de verschillende bewoners samenleven, gebruik makend van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.

Samen-LEVEN

Samen-LEVEN betekent hier, na de normale extramurale dagbesteding, dag en nacht samen-wonen in een woning met een gemeenschappelijke ruimte en voor elke bewoner een eigen privé-kamer met geïntegreerd sanitair. De opzet is een woonblok te vormen, geïntegreerd in een sociaal woonproject, wat ten goede komt aan de integratie. De bewoners worden immers gestimuleerd om zoveel mogelijk te zorgen voor zichzelf, voor elkaar en de woonst. De gemeenschappelijke ruimte, met kans tot ontmoeting draagt hier ook een steentje toe bij om aan Co-LIVING te doen, net als volwaardige burgers.

De woonkost (huur van de individuele woning) wordt volledig gedragen door de inkomsten vanuit de inkomensvervangende- en de integratietegemoetkoming van de individuele bewoner.

Mensen met een beperking

Het woonproject richt zich tot mensen met een beperking: jong-volwassen personen die niet continu toezicht nodig hebben, maar wel de nodige ondersteuning en zorgstructuur. Kunnen thuiskomen is hierbij belangrijk. Tijdens de nacht kunnen de personen met beperking in de woonst blijven en bij noodsituaties terugvallen op een eerste-hulp-lijn via directe communicatiemogelijkheden als telefoon, mobiel of alarm, en een snelle hulpverlening binnen korte afstand. Extra individuele aanpassingen volgens de nood van de personen met een beperking zijn mogelijk.

Zorgondersteuning op maat

Zorgondersteuning op maat betekent het inkopen op maat van zorg vanuit een zorginstantie. Hierbij wordt door de vzw het AAMR-model (American Association on Mental Retardation) als basis gevolgd. Dit model visualiseert de zorg en ondersteuning aan personen met een handicap door middel van een dynamisch ondersteuningssysteem dat bestaat uit 5 concentrische cirkels. Elke cirkel bestaat uit een ondersteunende partij, instantie of een persoon die een rol kan opnemen in de zorg en ondersteuning kan aanbieden aan de personen met een handicap. De vzw Co-LIVING stelt hierbij enkele kleine aanpassingen voor waardoor de rol van het gezin groter wordt. Het aangepaste model ziet er als volgt uit:

 

 

5 concentrische cirkels van zorg  

 

1. Persoon met een handicap

2. Gezin waar de persoon woont

3. Familie, vrienden en informele contacten

4. Algemene zorg en dienstverlening

5. Gespecialiseerde zorg en dienstverlening

 

 

Doelstellingen van Co-LIVING

Duurzaamheid en continuïteit van het samenlevingsproject bewaken door het project in regie te laten van een ouderraad. Het mogelijks stopzetten van de deelname van een bewoner en/of ouder(s) kan niet de werking en continuiteit van het project beïnvloeden. Deze continuïteit wordt verzekerd door de vzw CO-LIVING

 

Beantwoorden aan de persoonlijke nood aan zelfstandigheid van ieder individu waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en beperkingen van ieder individu. Samenwonen, samenleven wordt de hefboom naar meer zelfredzaamheid. Opgebouwde vriendschappen blijven bestaan, nieuwe vriendschappen krijgen kans, het ‘loskomen van de familie’ kan stapsgewijs verlopen, het inwonen kan progressief opgebouwd worden.

 

Samenbrengen van ouders met eenzelfde droom, idee en doel, nl. een woonplaats voor de jongvolwassene met beperking uitbouwen tot een eigen stekje in een beschermde en met zorgondersteunde omgeving op maat.

Zorgstructuur op maat aanbieden en verzekeren betekent zorg verlenen naargelang de noden en behoeften van iedere bewoner in samenwerking met een zorgverstrekker vanuit de reguliere en gespecialiseerde zorg en dit op basis van het solidariteitsprincipe. De keuze van die reguliere en gespecialiseerde zorgverstrekker wordt gedaan door de vzw Co-LIVING.

 

Inclusie, het insluiten in de samenleving van mensen met een beperking, zoveel als het kan, eventueel met hulp van de buurtbewoners. Dat maakt o.a. de keuze van de locatie en de inplanting van die woonst/woonblok zeer belangrijk. De jong-volwassene meer inspraak geven over zijn eigen leven, laten meebeslissen binnen een bepaalde structuur van samen-LEVEN is een kernopdracht binnen vzw Co-LIVING

 

Controle over het eigen leven, ondersteund door een zorgverstrekker binnen een bepaalde structuur van samen-LEVEN. Een grotere participatie van de jongvolwassene met beperking aan het normale leven in de maatschappij, het behoud en uitbouw van het sociale leven, rekening houdend met diversiteit. Groeikansen ondersteunen vanuit begeleidende zorgverstrekker, ondersteunend maatschappelijk netwerk en ouders.

 

Regie van het project door de vzw CO-LIVING De ouders engageren een persoonlijk aandeel in het dagelijks beleid van het project en de selectie (met ondersteuning van de zorgverstrekker) van de bewoners. Informatie wordt ingewonnen bij de zorgverstrekker over inschakelen van een ‘adviseur’ met als taak de ouders te adviseren in de gesprekken met potentiële ouders. Aanwerving van het personeel (toegeleverd vanuit de reguliere en gespecialiseerde zorgverstrekker) door de vzw Co-LIVING.

 

vzw Co-LIVING